خانه / فازی نوع دوم

فازی نوع دوم

فازی نوع دوم (Type 2 Fuzzy)

فازی نوع دوم تعمیم یافته نوع اول است. به طوری که عدم قطعیت بیشتری را پوشش می دهد. این نوع فازی را پرفسور زاده در سال 1975 ارائه کرد. تابع عضویت یک مجموعه فازی نوع دوم تعمیم یافته مانند  یک تابع سه بعدی است که بعد سوم، مقدار تابع عضویت …

بیشتر بخوانید »