خانه / آمار و احتمال فازی

آمار و احتمال فازی

فوايد آمار فازي در فرايند ارزشيابي

فوايد آمار فازي عبارتند از:1. فرايند ارزشيابي به خاطر كاهش درجه ي انتزاع ارزيابنده مقاوم و پايدار مي شود.2. با در نظر گرفتن فواصل فردي، عامليت بالقوه ي شخصي برجسته مي شود.3. ارزيابان را به تحريك و تشويق مي كند تا از ويژگي هاي شخصي خود استفاده كنند.

بیشتر بخوانید »

شباهت و تفاوت های منطق فازی با نظریه احتمالات

احتمال فازی در پرداختن به این موضوع، این فرض را در نظر می‌گیرم که دوستان به تعاریف ابتدایی در نظریه احتمالات همانند امید ریاضی، احتمال یک پیشامد، تابع چگالی احتمال و … آشنایی لازم را دارند. بحث خود را با یک نگاه شهودی به احتمال فازی آغاز می‌کنم: در نظریه …

بیشتر بخوانید »

آمارفازی

مقدمه: نظریه آمار و نظریه مجموعه های فازی ٫ هر دو برای مطالعه الگوها و سیستم های شامل عدم قطعیت آماری وضع شده اند. نظریه آمار برای مطالعه الگو های مبتنی بر عدم قطعیت آماری (منسوب به پیشامد های آماری)و نظریه مجموعه های فازی برای مطالعه الگوهای مبتنی بر عدم …

بیشتر بخوانید »

آمار فازی – بخش اول

مقدمه:نظریه آمار و نظریه مجموعه های فازی٫ هر دو برای مطالعه الگوها و سیستم های شامل عدم قطعیت آماری وضع شده اند. نظریه آمار برای مطالعه الگو های مبتنی بر عدم قطعیت آماری (منسوب به پیشامد های آماری) و نظریه مجموعه های فازی برای مطالعه الگوهای مبتنی بر عدم قطعیت …

بیشتر بخوانید »

آمار فازی – بخش دوم

جهان خاکستری است اما علم سیاه و سفیداست.  ما درباره صفرها و یک هاصحبت می کنیم اما حقیقت چیزی بین آنهاست. جملات و بیان های منطق سوری و برنامه ریزی رایانه همگی به شکل درست یا نادرست، یک یا صفر هستند. اما بیان های مربوط به جهان واقعی متفاوتند. هر …

بیشتر بخوانید »

آمار فازی – بخش سوم

منطق فازیدر سال 1965، برای نخستین بار نظریاتی مبنی بر این‌كه منطق ارسطو در بسیاری از موارد نمی‌تواند استدلال‌های مناسبی ارائه دهد، مطرح شد.پروفسور “لطفی‌علی عسكرزاده” معروف به ‌زاده، نخستین نظریات منطق جدید را به نام منطق فازی ارائه داد. در منطق فازی برای یك جمله، علاوه بر درست و …

بیشتر بخوانید »

آمار فازی – بخش چهارم

کاربردهای تئوری فازیاز منطق کلاسیک تا فازیمنطق، مطالعه ی روشها و اصول استدلال می باشد و استدلال به معنای به دست آوردن گزاره ها و نتایج جدید از گزاره های موجود است.استدلال تقریبی: بدست آوردن نتایج نادقیق و تقریبی (گزاره های فازی) از مجموعه شرایط نادقیقمنطق کلاسیکمنطق عطفمنطق فصلfuzzy control …

بیشتر بخوانید »

مدل فازي سوال پاسخ (قسمت اول)

مدل فازي سوال پاسخ:  هدفي كه در اين ارائه دنبال مي شود، معرفي و شناسايي يك رويكرد جديد به نام مدل فازي سوال پاسخ(Fuzzy item response model) است. در اين رويكرد، نظريه ي سوال پاسخ با نظريه ي مجموعه هاي فازي تركيب مي شود. اين مدل مربوط به حوزه ي …

بیشتر بخوانید »

مدل فازي سوال پاسخ(قسمت دوم)

ساخت اعداد فازي به وسيله ي FIRM نظريه فازي بيان مي كند كه درجه ي عضويت در يك طبقه ي خاص يك ارزش پيوسته است كه به طور متناوب از صفر به سمت يك پيش مي رود، مي باشد نه اين كه مانند روش هاي كلاسيك تنها دو مقدار صفر …

بیشتر بخوانید »

مدل سوال پاسخ فازي(قسمت سوم)

روش هاي ساخت اعداد فازي با استفاده از FIRM براي اندازه گيري روانشناختي به صورت زير است:  گام اول: از افراد خواسته مي شود تا درصدهاي مد نظر خود را در هر گزينه وارد كنند. مسلم است كه مجموع درصد ها در هر گزينه بايد 100 شود.  گام دوم: با …

بیشتر بخوانید »