خانه / مجموعه های فازی

مجموعه های فازی

نظریه ی مجموعه های فازی و علوم رفتاری و اجتماعی

از زماني كه مفهوم مجموعه هاي فازي توسط لطفي زاده در 1965 ارائه شد، به طور گسترده اي در حوزه هاي فني استفاده و كاربرد پيدا كرد. با وجود موفقيت هايي كه در حوزه ي فني داشته است اما در حوزه ي انساني محدوديت هايي داشته و كمتر كاربردي شده …

بیشتر بخوانید »