خانه / فازی در علوم انسانی

فازی در علوم انسانی

دلايل استفاده از مدل هاي فازي در حوزه ي انساني و اجتماعي

1. روابط مجموعه اي در بر گيرنده ي پيوندهاي علي و بنياديني است كه مرتبط با پديده هاي اجتماعي است.2. روابط مجموعه اي نظريه محور و دانش محور است.3. از آنجا كه نظريه در ابتدا به صورت كلامي است و استدلال هاي كلامي اغلب مجموعه اي هستند روابط مجموعه اي …

بیشتر بخوانید »

نظریه ی مجموعه های فازی و علوم رفتاری و اجتماعی

از زماني كه مفهوم مجموعه هاي فازي توسط لطفي زاده در 1965 ارائه شد، به طور گسترده اي در حوزه هاي فني استفاده و كاربرد پيدا كرد. با وجود موفقيت هايي كه در حوزه ي فني داشته است اما در حوزه ي انساني محدوديت هايي داشته و كمتر كاربردي شده …

بیشتر بخوانید »

کاربرد منطق فازی در تحقیقات اجتماعی

مقدمه: • برخي اصطلاحات نظير جهان فازي،منطق فازي، مجموعه هاي فازي، مدل سازي فازي، اعداد فازي و نظاير آنها در متون جامعه شناسي رو به گسترشند. منطق فازی از جمله منطق های چندارزشی مي باشد. منطق کلاسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتائی نشان می دهد ( درست …

بیشتر بخوانید »

علیت فازی در علوم اجتماعی

علیت رکن عمده دانش علمی است. درباب چیستی مفهوم علیت(causality) باید گفت در ذات این مفهوم رابطه(Relation) نهفته است. این رابطه میان یک رویداد به مثابه علت (Cause) و رویداد دیگر به مثابه معلول( Effect) قابل فهم است. علیت تابع نظمی حاصل از قدرت علی اشیا و خواص آنهاست که …

بیشتر بخوانید »