خانه / ارزیابی فازی

ارزیابی فازی

ارزشیابی فازی

ارزیابی دانش آموزان فرآیندی است برای تعیین سطح عملکرد دانش آموزان در ارتباط با موضوعات یادگیری آموزشی. یک سیستم آموزشی که دارای کیفیت بالا است پیشرفت فردی دانش آموزان را حمایت، اصلاح و ارتقاء می دهد و اطمینان می دهد که ارزیابی همه ی دانش آموزان یک ارزیابی یکسان را …

بیشتر بخوانید »

تحلیل سلسه مراتبی فازی AHP FUZZY

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است که توسط ساعتی معرفی شده است. این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است، می تواند مفید باشد. اگر چه افراد خبره از شایستگی ها و توانایی های ذهنی …

بیشتر بخوانید »

کاربرد منطق فازی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

آقای مهندس محمود حقانی عضو هیأت علمی دانشکدهء صنعت‏ آب و برق شهید عباسپور این مقاله را از پایان‏نامهء کارشناسی ارشد خود که با راهنمایی آقای دکتر علی دلاور گذرانیده است،تلخیص‏ کرده و در اختیار فصلنامه قرار داده است که بدین وسیله از ایشان‏ قدردانی می‏شود. ” هیچ نوع اندازه‏گیری …

بیشتر بخوانید »

Explain the evolution of the education system in the process of fuzzy entropic

Foundations of Education, 2014(Issue 2)Title:Explain the evolution of the education system in the process of fuzzy entropicAuthor(s):hamidreza ghanbari , mehrdad mazaheriPaper language: PersianAbstract:The main aim of the current research is to explain the Education System Development by a Systematic Approach. Development in this view has been studied using a combinational …

بیشتر بخوانید »

نظریه فازی وتغییر برنامه درسی : کاربرد منطق فازی در تدریس

حسین کارشکی- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهدحمیده پاک مهر- دانشجوی دکتری تخصصی برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهداعظم محمدزاده قصر- دانشجوی دکتری تخصصی برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده مقاله: منطق فازی نظریه ای است برای اقدام در شرایط عدم اطمینان این نظریه قادر است زمینه را برای استدلال استنتاج …

بیشتر بخوانید »

استفاده از منطق فازی جهت بهبود سیستم کنونی ارزشیابی توصیفی دانش آموزان در ایران

نویسنده: محسن عنابستانی . علیرضا روحانی منش . انسیه عنابستانی در سالهای اخیر، ارزشیابی توصیفی به عنوان الگویی جدید برای ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ایران مطرح گردیده و هم اکنون دربرخی از مقاطع تحصیلی مورد استفاده قرار گرفته است .روش کنونی ارزشیابی توصیفی دانش آموزان …

بیشتر بخوانید »

یک سیستم فازی برای ارزیابی پیشرفت یادگیری دانش آموزان

سیستم مناسب برای ارزیابی پیشرفت یادگیری دانش آموزان کلیدی برای تحقق هدف آموزش و پرورش است. در سال های اخیر، چندین روش برای استفاده از نظریه مجموعه فازی در سیستم های درجه بندی آموزشی ارائه شده است. در این مقاله، ما روش برای ارزیابی answerscripts دانش آموزان با استفاده از …

بیشتر بخوانید »

خوشه بندی فازی با روش های مجموعه سطح برای قطعه بندی تصاویر پزشکی

قطعه بندی تصاویر پزشکی با هدف بخش بندی نواحی و ساختارهای آناتومیکی تصویر ولذا جداسازی اجزای مطلوب می باشد. روش های کامپیوتری قطعه بندی تصاویر همواره با چالش هایی مانند رزولوشن پایین و کنتراست ضعیف روبه رو هستند. وجود نویز و آرتیفکت این مشکل را تشدید می کنند.دراین پایان نامه …

بیشتر بخوانید »

تشخیص پزشکی: مجموعه و درجه اعتقاد فازی

مدل شبیه سازی فرایند تشخیصی پزشکی ارائه شده است. گروه تشخیصی به عنوان مجموعه های فازی در نظر گرفته. دانش نسبی توسط توابع باور تعیین کرد. این فرآیند به عنوان ارزیابی توسط پزشک از درجه خود باور مربوط به تعلق بیمار خود را به یک مجموعه فازی با توجه به …

بیشتر بخوانید »

ضریب همبستگی مجموعه فازی شهودی با ارزش بازه و کاربرد آن در چند ویژگی تصمیم گیری گروهی مشکلات

در این مقاله، به بررسی تصمیم گروه ساخت مشکلات که در آن تمام اطلاعات ارائه شده توسط تصمیم گیرندگان به عنوان شهودی ماتریس تصمیم فازی با ارزش بازه که در آن هر یک از عناصر است با ارزش بازه تعداد فازی شهودی (IVIFN) مشخص ارائه شده است، و اطلاعات در …

بیشتر بخوانید »