خانه / آنتروپی فازی

آنتروپی فازی

تعادل روانی فازی در فرآیند آنتروپیک

روان آدمی در شرایط مختلف دچار نوسانات متعدد انقباضی و انبساطی فشارها قرار دارد و این قبض و بسط های متعدد درفرآیند آنتروپیک متحول شده و رشد را تجربه می کند که همان تعادل روانی در تحول فازی رشد روان می باشد که بسهولت می تواند مدل بندی فازی شود .

بیشتر بخوانید »