خانه / کاربردهای فازی

کاربردهای فازی

كاربردهای مهندسی و طراحی فازی

مقدمههمان طور كه مي دانيد بر اساس مباني و اصول علم، همه چيز مشمول يك قاعده ثابت مي شود كه به موجب اين قاعده آن چيز يا درست است يا غلط. گرچه ممكن بود در مورد “درستي” يا “نادرستي” چيزي ترديد داشته باشند، ليكن در مورد يك چيز، هيچ ترديدي …

بیشتر بخوانید »