خانه / گراف فازی

گراف فازی

روابط و گراف های فازی

تئوری مجموعه های فازی   گرافهای فازی  تعریف گراف  تعریف گراف فازی   گراف فازی و روابط فازی   آلفا – برش در گراف فازی   شبکه فازی  مسیر با یالهای فازی  مسیر با یال و گرههای فازی   مشخصه های روابط فازی  رابطه بازگشتی  رابطه تقارنی  رابطه تعدی طبقه …

بیشتر بخوانید »