خانه / منطق فازی شهودی

منطق فازی شهودی

مجموعه های شهودی فازی در روانشناسي ( مطالعه موردي: پرسشنامه چند محوری بالینی میلون

دانشگاه پیام نور مرکز قوچان پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی رشته روانشناسی گرایش عمومی موضوع: مجموعه های شهودی فازی در روانشناسي ( مطالعه موردي: پرسشنامه چند محوری بالینی میلون MMCI-II ) استاد راهنما: حمید رضا قنبری نگارش : اعظم رمضان زاده چرمی پاییز  1394

بیشتر بخوانید »

ضریب همبستگی مجموعه فازی شهودی با ارزش بازه و کاربرد آن در چند ویژگی تصمیم گیری گروهی مشکلات

در این مقاله، به بررسی تصمیم گروه ساخت مشکلات که در آن تمام اطلاعات ارائه شده توسط تصمیم گیرندگان به عنوان شهودی ماتریس تصمیم فازی با ارزش بازه که در آن هر یک از عناصر است با ارزش بازه تعداد فازی شهودی (IVIFN) مشخص ارائه شده است، و اطلاعات در …

بیشتر بخوانید »